Có 1 kết quả:

duàn zào

1/1

duàn zào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forge (metal)
(2) forging