Có 1 kết quả:

zhèn dìng

1/1

zhèn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calm
(2) unperturbed
(3) cool