Có 1 kết quả:

zhèn dìng yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

sedative drug