Có 1 kết quả:

zhèn tòng yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

analgesic