Có 1 kết quả:

jìng kuàng

1/1

jìng kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) picture frame
(2) spectacle frame