Có 1 kết quả:

liào suǒ

1/1

liào suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fetter lock (to restrain horse)
(2) handcuff lock