Có 1 kết quả:

zhuó zi

1/1

zhuó zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bracelet
(2) CL:隻|只[zhi1]