Có 1 kết quả:

lián dāo xì bāo pín xuè

1/1

Từ điển Trung-Anh

sickle cell anemia