Có 1 kết quả:

lián zhuàng xì bāo xuè zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sickle cell anemia