Có 1 kết quả:

cháng zuǐ bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tibetan lark (Melanocorypha maxima)