Có 1 kết quả:

cháng yè màn màn ㄔㄤˊ ㄜˋ ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

endless night (idiom); fig. long suffering

Một số bài thơ có sử dụng