Có 1 kết quả:

zhǎng nǚ

1/1

zhǎng nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eldest daughter