Có 1 kết quả:

cháng wěi kuò zuǐ niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) long-tailed broadbill (Psarisomus dalhousiae)