Có 1 kết quả:

cháng wěi yā

1/1

cháng wěi yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) long-tailed duck (Clangula hyemalis)