Có 1 kết quả:

cháng wěi yīng wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) long-tailed parakeet (Psittacula longicauda)