Có 1 kết quả:

cháng yú

1/1

cháng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be adept in
(2) to excel at

Một số bài thơ có sử dụng