Có 1 kết quả:

cháng qī fàn piào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(fig.) guarantee of financial support for the rest of one's life