Có 1 kết quả:

cháng bǐng

1/1

cháng bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long handle
(2) stem