Có 1 kết quả:

Cháng bīn xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changbin or Changpin township in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan