Có 1 kết quả:

Cháng bái shān Tiān chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changbaishan Tianchi, volcanic crater lake on the border between China and North Korea