Có 1 kết quả:

cháng máo

1/1

cháng máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pike
(2) lance
(3) CL:把[ba3],柄[bing3]