Có 1 kết quả:

cháng bì yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gibbon
(2) Hylobatidae (gibbon and lesser ape family)