Có 1 kết quả:

cháng shé

1/1

cháng shé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loquacious
(2) to have a loose tongue

Một số bài thơ có sử dụng