Có 1 kết quả:

cháng shé fù

1/1

cháng shé fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) female gossip
(2) busybody