Có 1 kết quả:

cháng xiù shàn wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

long sleeves help one dance beautifully (idiom); money and power will help you in any occupation