Có 1 kết quả:

cháng tú chē ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) long-distance bus
(2) coach