Có 1 kết quả:

cháng tú chē

1/1

cháng tú chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-distance bus
(2) coach