Có 1 kết quả:

cháng zuǐ jiàn héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) long-billed plover (Charadrius placidus)