Có 2 kết quả:

Zhǎng zǐzhǎng zǐ

1/2

Zhǎng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhangzi county in Shanxi 山西[Shan1 xi1]

zhǎng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eldest son