Có 1 kết quả:

Zhǎng sūn Wú jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhangsun Wuji (c. 594-659), politician and historian of early Tang