Có 1 kết quả:

Cháng shān shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Truong Son Ra, mountain range forming the border between Vietnam and Laos and Kampuchea