Có 1 kết quả:

cháng qī gòng cún ㄔㄤˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

long-term coexistence