Có 1 kết quả:

cháng zhì jiǔ ān

1/1

Từ điển Trung-Anh

long-term peace and stability (of governments)