Có 1 kết quả:

cháng wù

1/1

cháng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surplus
(2) up to scratch