Có 1 kết quả:

cháng shēng bù lǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

immortality