Có 1 kết quả:

cháng tòng bù rú duǎn tòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

better to just get the pain over with, rather than prolong the agony