Có 1 kết quả:

Cháng bái shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Changbai or Baekdu mountains 白頭山|白头山, volcanic mountain range between Jilin province and North Korea, prominent in Manchu and Korean mythology