Có 1 kết quả:

zhǎng xiàng

1/1

zhǎng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearance
(2) looks
(3) profile
(4) countenance