Có 1 kết quả:

zhǎng zhuì yóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vegetate