Có 1 kết quả:

cháng guì

1/1

cháng guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to kneel as in prayer (without sitting back on the heels)