Có 1 kết quả:

cháng duì

1/1

cháng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) line (i.e. of people waiting)
(2) queue