Có 1 kết quả:

mén kǒu

1/1

mén kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) doorway
(2) gate
(3) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng