Có 1 kết quả:

mén dūn

1/1

mén dūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wooden or stone block supporting the axle of a door