Có 1 kết quả:

mén jiàng

1/1

mén jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) official gatekeeper
(2) goalkeeper (soccer, hockey etc)

Một số bài thơ có sử dụng