Có 1 kết quả:

mén shì bù

1/1

mén shì bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retail department
(2) section of a retail store