Có 1 kết quả:

mén tíng ruò shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) front yard as busy as a marketplace (idiom)
(2) a place with many visitors

Một số bài thơ có sử dụng