Có 1 kết quả:

mén hù zhī jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sectarian bias
(2) parochialism