Có 1 kết quả:

mén fáng

1/1

mén fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gatehouse
(2) lodge
(3) gatekeeper
(4) porter