Có 1 kết quả:

Mén jié liè fū ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table