Có 1 kết quả:

mén dòng

1/1

mén dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) passageway
(2) archway