Có 1 kết quả:

mén qiú

1/1

mén qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) croquet
(2) goal ball (served by the goal keeper)